JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.
Εξειδικευμένοι σε θέματα Ναρκωτικών- Παιδικής Πορνογραφίας- Ποινικού Δικαίου- Ιατρικών Λαθών- Οικονομικών Εγκλημάτων- Στρατιωτικός Δικηγόρος

ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΠΡΟΒΑΤΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  –  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 2310 270 580 – FAX: 2310 233 821 – E-MAIL: INFO@PROVATASLAW.GR


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑ

ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ

(Άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006)

1. Αίτηση ενδιαφερομένου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας.

2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφείς του ενδιαφερομένου ή σε περίπτωση εταιρίας, του υγειονομικά υπεύθυνου.

3. Γραμμάτιο είσπραξης 88 € υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

με καταβολή του στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τράπεζα- Αρ. Λογαριασμού 2150300219554

4. Από τη Διεύθυνση Κατασκευών Αρχαιολογικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΑΓΓΕΛΑΚΗ 13, 4ος όροφος τηλ 2310 296823) : Βεβαίωση ότι είναι χώρος ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας, τοπογραφικό σχεδιάγραμμα και φωτοαντίγραφο εγκεκριμένου σχεδιαγράμματος κάτοψης του χώρου θεωρημένα από Διεύθυνση Πολεοδομίας.

Εάν η σημερινή οδός ή αριθμός της οικοδομής δεν συμφωνεί με αυτόν που αναγράφεται στην οικοδομική άδεια, βεβαίωση ότι πρόκειται για την ίδια οικοδομή (Διεύθυνση Μελετών Αρχαιολογικών Έργων, 5ος όροφος).

5. Σχεδιαγράμματα κάτοψης και καθέτου τομής σε τρία (3) αντίτυπα (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή) θεωρημένα από τη Διεύθυνση Κατασκευών Αρχαιολογικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΑΓΓΕΛΑΚΗ 13, 4ος όροφος, τηλ. 2310 296823) υπό κλίμακα 1 : 50, τα οποία συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό ή εργοδηγό ή σχεδιαστή, στα οποία θα απεικονίζονται και θα αναγράφονται :

Ι. Οι χώροι του υπό ίδρυση καταστήματος και οι ακριβείς διαστάσεις τους (μήκος – πλάτος – ύψος) και ο προορισμός του κάθε χώρου (κυρίως αίθουσα, παρασκευαστήριο, λάντσα κλπ.)

II. Οι τυχόν υπαίθριοι χώροι (πεζοδρόμιο – πεζόδρομος) για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων.

III. Τα στοιχεία του εκμεταλλευτή του καταστήματος (που αιτείται την άδεια), τη διεύθυνση του καταστήματος και το χαρακτηρισμό αυτού (π.χ. αναψυκτήριο).

IV. Τα σχεδιαγράμματα κατά προτίμηση θα συντάσσονται επί ενιαίου φύλλου με ξεχωριστές κατόψεις κάθε επιπέδου (ισόγειο, εξωτερικός εξώστης, υπόγειο, όροφος). Εφόσον υπάρχει εσωτερικός εξώστης (πατάρι) θα αναφέρεται το εμβαδόν και το ύψος αυτού από το δάπεδο και την κορυφή, ανεξάρτητα από το αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι.

V. Για τις επιχειρήσεις που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, όπως εστιατόρια, ταβέρνες, ζαχαροπλαστεία κλπ. (πλην των αμιγών μπαρ, των παραδοσιακών καφενείων και κέντρων διασκέδασης που εξαιρούνται) να προσδιορίζεται στα σχεδιαγράμματα ο προβλεπόμενος για τους μη καπνίζοντες χώρος, τουλάχιστον 50%, στην αίθουσα πελατών.

Σχετ: 1. Η υπ’αριθμ. Υ1/ΓΠ/οικ76017/2002 Υγειονομική Διάταξη.

2. Η υπ’ αριθμ. Υ1/ΓΠ/οικ88852/2002 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας.

VI. Για μικτά καταστήματα με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου, προσδιορισμός του χώρου και του αριθμού των Η/Υ.

VII. Για SUPER MARKETS και μικτά καταστήματα τροφίμων, θα σημειώνονται και οι νοητώς χωρισμένοι χώροι, που προορίζονται για την εγκατάσταση κάθε τμήματος. Για ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ – αποθήκες τροφίμων χονδρικού εμπορίου θα σημειώνονται και οι νοητώς καθορισμένοι χώροι τοποθέτησης ειδών καθαρισμού – εντομοκτόνων και άλλων, άσχετων με τα τρόφιμα, επιτρεπόμενων ειδών.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 αδειούχου ηλεκτρολόγου

εγκατάστασης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το οικείο επαγγελματικό σωματείο, με το εξής περιεχόμενο :

«Είμαι ηλεκτρολόγος εγκατάστασης, κάτοχος της υπ’ αριθμ………αδείας και

από έλεγχο στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ενταύθα και στην οδό

………..αρ. .. καταστήματος……………τ…………βρήκα ότι αυτή είναι ακίνδυνη

και ασφαλής. Η συνολική ισχύς της μηχανολογικής εγκατάστασης του καταστήματος είναι μικρότερη των 15 HP.»

7. Μισθωτήριο συμβόλαιο (επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.) ή

αποδεικτικό κυριότητας του καταστήματος.

8. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΚΡΗΤΗΣ 46, τηλ. 2310 399167)

9. Φωτοαντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος από την εφορία (επικυρωμένο)

10. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας (επικυρωμένο) και φωτοαντίγραφα της πρώτης και της σελίδας λήξεως του βιβλιαρίου υγείας (επικυρωμένα). (Το Βιβλιάριο Υγείας εκδίδεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής, Ναυάρχου Βότση 2, τηλ. 2310 531233)

Για χορήγηση άδειας καταστήματος σε αλλοδαπούς επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ την ημέρα της κατάθεσης δικαιολογητικών.

Για χορήγηση άδειας σε εταιρίες, ι) νια εταιρίες Ο.Ε. και Ε.Ε., στοιχεία όλων των εταίρων (επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ταυτότητας, βιβλιαρίου υγείας) , ενώ νια εταιρίες Α.Ε. και Ε.Π.Ε., στοιχεία μετόχων ή εταίρων που εκπροσωπούν την εταιρία (όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.), το Φ.Ε.Κ. και πρακτικό του Δ.Σ., από το οποίο να προκύπτει ο Υγειονομικός Υπεύθυνος. Αν Υγειονομικός Υπεύθυνος έχει ορισθεί τρίτο πρόσωπο, αντίγραφο της πρόσληψης του και ιι) αντίγραφο καταστατικού εταιρίας (επικυρωμένο).

11. Κατάθεση πρωτότυπης παλιάς άδειας και μίας φωτοτυπίας της και υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από τον κάτοχο της που να λέει : «Ζητώ την

ακύρωση της υπ’ αριθμ…………..αδείας μου.» (Για εταιρίες να προσκομίζεται

και η λύση τους).

Σε περίπτωση αδυναμίας για αντικειμενικούς λόγους προσκόμισης της, να βεβαιώνεται από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος το όνομα στο οποίο εκδόθηκε η προηγούμενη άδεια.

12. Για καταστήματα Κρεοπωλεία και Κομμωτήρια απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος (επικυρωμένο αντίγραφο).

13. Για Κέντρα Διασκέδασης :

ι) Πριν από κάθε άλλη ενέργεια σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ΔΕΝ χορηγείται άδεια λειτουργίας κέντρου διασκέδασης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δε διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε απόσταση όχι μεγαλύτερο των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή από το κατάστημα για την εξυπηρέτηση των πελατών αυτού. Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης σε σχέση με τον αριθμό των καθισμάτων απαιτείται να είναι ένα προς έξι καθίσματα. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίζει και έγγραφο (τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο) από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του παραπάνω χώρου, καθώς και σχεδιάγραμμα μηχανικού, στο οποίο να εμφαίνεται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης (πδ 257/10-8-2001 παρ. 5 ΦΕΚ 184 τ. Α’)

ιι) Φύλλο υγειονομικού ελέγχου θορύβου από Διεύθυνση Υγιεινής -Βεβαίωση Α.Ε.Π.Ι.

Μοιραστείτε αυτή τη δημοσίευση
ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Οι μελέτες έχουν συνταχθεί από τους δικηγόρους : Σωκράτη Προβατά, Μαριάννα Αθανασάκη, Γιώργο Φλόκα, Θεόδωρο Τσιφτσή, Χαράλαμπο Χάχαλη, Γιώργο Τζίκα, Βασίλη Λουβραδιώτη, Φωτιάδη Λεωνίδα, Έλλη Τατσιώκα, Στατήρη Σπυρίδωνα, Αικατερίνη Νίγδελη και Ντέτυ Ζέλλιου