JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ... ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ.
ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΠΡΟΒΑΤΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  –  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 2310 270 580 – FAX: 2310 233 821 – E-MAIL: INFO@PROVATASLAW.GR

Οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όσοι θέλησαν να πτωχεύσουν, όσοι θέλησαν να υπαχθούν στο άρθρο 99 και όσοι θέλησαν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.
ΜΑΖΙ ΚΑΝΑΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ
ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΜΕ
ΕΜΕΙΣ ΦΘΑΣΑΜΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ
ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΣ 6932 212 338

Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ

Η πτώχευση όπως και η διαδικασία συνδιαλλαγής, υπαγωγή στο άρθρο 99 του ΕΝ είναι η κατάσταση που επέρχεται ο έμπορος, στην οποία παύουν οι πληρωμές αυτού. Για να κηρυχθεί σε αυτήν την κατάσταση κάποιο πρόσωπο, είτε νομικό είτε φυσικό απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ασκεί κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορική δραστηριότητα. Τα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν εμπορική δραστηριότητα (π.χ. ιατροί, δικηγόροι, δημόσιοι υπάλληλοι, εισοδηματίες κλπ.) δεν δύναται να επέλθουν σε κατάσταση πτωχεύσεως ή να υπαχθούν σε διαδικασία συνδιαλλαγής.

Πράξεις εμπορικές οι οποίες ασκούνται ως παρεπόμενες αστικού επαγγέλματος (π.χ. ιατρός υπογράφων συναλλαγματικές για αγορά οδοντιατρικών μηχανημάτων με πίστωση από τον έμπορο), δεν προσδίδουν εμπορική ιδιότητα. Αντιθέτως προσδίδουν εμπορική ιδιότητα ήτοι πτωχευτική ικανότητα πράξεις όπως εκμετάλλευση από γεωργό βιομηχανικής επιχειρήσεως ή αρχιτέκτών που αναλαμβάνει κατ’ επάγγελμα ανεγέρσεις οικοδομών, ήτοι πράξεις οι οποίες γίνονται κατά σύνηθες επάγγελμα.

Προκειμένου να κηρυχθεί ένα πρόσωπο σε κατάσταση πτωχεύσεως ή να υπαχθεί σε διαδικασία συνδιαλλαγής κατ’ άρθρο 99 του Εμπορικού Νόμου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση Δικαστικής Αποφάσεως από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Αυτό δύναται να γίνει με αίτηση κάποιου πιστωτή, ή με αίτηση του ίδιου του οφειλέτη εμπόρου, ή αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο.

Αποτέλεσμα της κήρυξης ενός φυσικού ή νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης ή υπαγωγής του στη διαδικασία συνδιαλλαγής, είναι ότι παύουν εναντίον αυτού ατομικές διώξεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν δύναται να εκδοθεί διαταγή πληρωμής κατά αυτού και αν εκδοθεί είναι άκυρη. Η ακύρωση της Διαταγής Πληρωμής επέρχεται με άσκηση ανακοπής κατά αυτής, ενώπιον του Αρμοδίου Δικαστηρίου. Επίσης δεν δύναται να επισπεύδεται εναντίον αυτού αναγκαστική εκτέλεση, ήτοι δεν δύναται να εκτεθούν σε πλειστηριασμό περιουσιακά του στοιχεία ή να εγγραφεί εμπράγματη ασφάλεια (πχ. Υποθήκη ή προσημείωση επ’ αυτών).

Ωστόσο όπως γίνεται δεκτό στη θεωρία και τη νομολογία εάν κάποιος δανειστής έχει καταθέσει αίτηση εκδόσεως Διαταγής Πληρωμής κατά του ως

 

άνω εμπόρου πριν την δημοσίευση της εν λόγω απόφασης, η Διαταγή Πληρωμής δεν είναι άκυρη, αλλά κοινοποιείται εντός της προθεσμίας που ο νόμος ορίζει, στον σύνδικο της πτώχευσης ή σε περίπτωση υπαγωγής σε διαδικασία συνδιαλλαγής στον ίδιο τον καθ’ ού, ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ, ήτοι χωρίς σύνταξη επιταγής προς πληρωμήν.

Ο έμπορος ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, πλέον εκπροσωπείται από τον σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος ορίζεται από το Δικαστήριο. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται, πλην όμως ο πτωχός έμπορος εκπροσωπείται σε αυτές από τον σύνδικο της πτώχευσης ή τον μεσολαβητή σε περίπτωση διαδικασία συνδιαλλαγής. Δηλαδή ο ενάγων πχ. Ο οποίος έχει ασκήσει ήδη εναντίον του κηρυχθέντος σε κατάσταση πτώχευσης εμπόρου πχ. Αγωγή διαρρήξεως καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, πρέπει να κοινοποιήσει την αγωγή ή ότι άλλο απαραίτητο έγγραφο πχ. Πρακτικό αναβολής στο σύνδικο ή στο μεσολαβητή προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας αυτόν να παραστεί κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, και να ζητήσει με τις προτάσεις του να υπαχθεί το αντικείμενο της αγωγής στην πτωχευτική περιουσία.

Η κήρυξη της πτώχευσης έχει επίσης ως αποτέλεσμα, ο έμπορος να μην δύναται πλέον, ενώ είναι κύριος της περιουσίας του, να τη διαχειρισθεί. Η διαχείριση της εν λόγω περιουσίας περνάει πλέον στα χέρια του συνδίκου, ο οποίος φροντίζει για την ικανοποίηση των δανειστών από αυτήν. Οι δανειστές οφείλουν εντός των προθεσμιών που θα οριστούν να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους κοινοποιώντας την αναγγελία τόσο ενώπιον του συνδίκου όσο και στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αιτούμενοι να ικανοποιηθούν από την πτωχευτική περιουσία και να προσκομίσουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση τους νόμιμα και εμπρόθεσμα ενώπιον της γραμματείας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Η ικανοποίηση των δανειστών από την πτωχευτική περιουσία είναι κατά κανόνα σύμμετρος, πλην όμως εάν κάποιος δανειστής έχει προνόμιο σε κάποιο περιουσιακό στοιχείο, πχ. Πρώτη προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο του πτωχού, ικανοποιείται από πλειστηριασμό αυτού του ακινήτου προνομιακά προς πάσης άλλης κατατάξεως και συμμέτρως από τη λοιπή πτωχευτική περιουσία αυτού.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Μετά την κήρυξη της πτώχευσης ο οφειλέτης αυτοδικαίως στερείται το δικαίωμα διαχείρησης της ατομικής του περιουσίας την οποία πλέον διαχειρίζεται ο σύνδικος.- Πράξεις διαχείρησης –διάθεσης της πτωχευτικής περιουσίας δεν δύναται να πραγματοποιηθούν χωρίς τη σύμπραξη του συνδίκου.-

Μετά την κήρυξη της πτώχευσης ο οφειλέτης δε νομιμοποιείται σε δίκες που αφορούν την πτωχευτική περιουσία εκπροσωπείται από το σύνδικο.-

Από την κήρυξη της πτώχευσης οι απαιτήσεις που δεν είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα παύουν να παράγουν συμβατικούς ή νόμιμους τόκους.-

Από την κήρυξη της πτώχευσης οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά του οφειλέτη , θεωρούνται πως έληξαν .-

Οι πιστωτές που έχουν ειδικό προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια ικανοποιούνται αποκλειστικώς από τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων επί του οποίου έχουν το ειδικό προνόμιο ή την εμπράγματη ασφάλεια.-

Με την κήρυξη της πτώχευσης παύουν όλες οι ατομικές διώξεις κατά του πτωχού που έχουν σχέση με την πτωχευτική περιουσία για την ικανοποίηση των πτωχευτικών απαιτήσεων όπως είναι η αναγκαστική εκτέλεση και η εκδίκαση αναγνωριστικών και καταψηφιστικών αγωγών και η έκδοση πράξεων φορολογικής φύσεως και η εκτέλεση αυτών επί της πτωχευτικής περιουσίας.-

Οι αμφοτεροβαρείς συμβάσεις μεταξύ του οφειλέτη και τρίτων κατά την κήρυξη της πτώχευσης διατηρούν την ισχύ τους .-

Για μια ληξιπρόθεσμη απαίτηση ο οφειλέτης δύναται να ζητήσει την έκδοση Διαταγής Πληρωμής κατά του πτωχού , πλην όμως η επίδοση αυτής θα γίνει ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ στο σύνδικο.-

Οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όσοι θέλησαν να πτωχεύσουν, όσοι θέλησαν να υπαχθούν στο άρθρο 99 και όσοι θέλησαν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.
ΜΑΖΙ ΚΑΝΑΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ
ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΜΕ
ΕΜΕΙΣ ΦΘΑΣΑΜΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ
ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΣ 6932 212 338
Μοιραστείτε αυτή τη δημοσίευση
ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Οι μελέτες έχουν συνταχθεί από τους δικηγόρους : Σωκράτη Προβατά, Μαριάννα Αθανασάκη, Γιώργο Φλόκα, Θεόδωρο Τσιφτσή, Χαράλαμπο Χάχαλη, Γιώργο Τζίκα, Βασίλη Λουβραδιώτη, Φωτιάδη Λεωνίδα, Έλλη Τατσιώκα, Στατήρη Σπυρίδωνα, Αικατερίνη Νίγδελη και Ντέτυ Ζέλλιου