info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Νέα // Ανυποταξία
Ανυποταξία

Ανυποταξία

1) Αντικειμενική υπόσταση ανυποταξίας.

Υποκείμενο τέλεσης του εγκλήματος είναι ο στρατεύσιμος, ο οποίος δυνάμει γενικής ή ειδικής προσκλήσεως, έχει υποχρέωση κατάταξης στις ένοπλες δυνάμεις. Θα πρέπει, επομένως, να υφίσταται υποχρέωση στράτευσης είτε στο πλαίσιο εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας, είτε ενόψει συμμετοχής σε άσκηση εφεδρείας. Ιδιαίτερη σημασία εδώ έχει το γεγονός ότι ο ίδιος ο ΣΠΚ με διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 εδ. γ’ και δ’ και κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων που προσδιορίζουν τη στρατιωτική ιδιότητα θεωρεί τον υπαίτιο ως στρατιωτικό «από την λήξη της προθεσμίας για κατάταξη». Επομένως, πρόκειται για γνήσιο ιδιαίτερο έγκλημα, αφού η ιδιότητα του στρατιωτικού θεμελιώνει το αξιόποινο της ανυποταξίας. Αντικείμενο τέλεσης της πράξης που ενσαρκώνει στη συγκεκριμένη περίπτωση της προσβολής το έννομο αγαθό της στρατιωτικής υπηρεσίας στην εμπειρική ατομικότητα του, είναι ο στρατεύσιμος που έλαβε πρόσκληση κατάταξης στις τάξεις του στρατού. Η πράξη της ανυποταξίας δεν προσδιορίζεται ευθέως στο νόμο, ο οποίος αρκείται στην υπόμνηση «όποιος κηρύσσεται ανυπότακτος, σύμφωνα με το νόμο για την στρατολογία…».

2) Ποιοι κηρύσσονται ανυπότακτοι.

Ανυπότακτοι κηρύσσονται όσοι, μετά από γενική ή ειδική πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, δεν εμφανίζονται στις ορισμένες ημερομηνίες ή προθεσμίες στις μονάδες κατάταξης. Η ανυποταξία αρχίζει την επομένη της τελευταίας ημερομηνίας κατάταξης και διακόπτεται α. με τη συμπλήρωση πεντηκοστού έτους της ηλικίας του ανυπότακτου, β. με τη κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις, γ. με τη σύλληψη για την ανυποταξία, δ. με την παρουσίαση του ανυπότακτου στην αρμόδια στρατιωτική δικαστική αρχή και ε. με τη κρίση του ανυπότακτου από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων ως ακατάλληλου για στράτευση ή χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας. Εξάλλου, η ανυποταξία, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, κατά την ημερομηνία έναρξης της, διακρίνεται σε ανυποταξία ειρήνης, μερικής ή γενικής επιστράτευσης και πολέμου, ανάλογα με τον τόπο διαμονής του ανυπότακτου κατά την έναρξη της πράξης, σε ανυποταξία εσωτερικού και εξωτερικού.

3) Υποκειμενική υπόσταση

Η ανυποταξία κατ’ άρθρο 32 ΣΠΚ, τιμωρείται μόνον εφόσον τελείται με πρόθεση και όχι από αμέλεια. Ο δόλος μπορεί να είναι οιουδήποτε βαθμού, επομένως και ενδεχόμενος, αφού δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη στην ερευνώμενη εδώ διάταξη. Ο δόλος του δράστη συνίσταται στη γνώση και θέληση των στοιχείων της πράξης. Ειδικότερα, ο υπαίτιος πρέπει να γνωρίζει ότι με βάση την πρόσκληση έχει υποχρέωση κατάταξης σε συγκεκριμένη μονάδα μια ορισμένη ημερομηνία και να θέλει να μη εμφανιστεί. Πρόσθετος σκοπός αποφυγής των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν απαιτείται. Η άγνοια οιουδήποτε στοιχείου της αντικειμενικής υπόστασης συνιστά πραγματική πλάνη που αποκλείει το δόλο του δράστη. Συνεπώς, οι αποδεδειγμένες περιπτώσεις άγνοιας του χρόνου λήξης της αναβολής στρατεύσεως όταν οδηγούν σε τέλεση ανυποταξίας, δικαιολογούν την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 30 παρ. 1 ΠΚ και την στοιχειοθέτηση ανυποταξίας. Αντίθετα η πεποίθηση του δράστη ότι δικαιούται να μη καταταγεί ενώ στην πραγματικότητα δεν δικαιούται, συνιστά νομική πλάνη, ως ενεργητική- εσφαλμένη τοποθέτηση του απέναντι στο δίκαιο. Η πλάνη αυτή δεν αποκλείει το δόλο, αλλά αίρει τον καταλογισμό εφόσον κριθεί συγγνωστή. Νομική είναι επίσης η πλάνη αναφορικά με την ύπαρξη γενικού λόγου που άρει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης.

4) Απόπειρα

Η ανυποταξία είναι έγκλημα τυπικό και γνήσιας παράλειψης. Τελείται από την έναρξη της επόμενης ημέρας κατά την οποία είχε υποχρεωθεί να καταταγεί ο στρατεύσιμος. Μόλις η παράλειψη ολοκληρωθεί νοηματικά πραγματώνεται και η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Δεν είναι, επομένως, δυνατή η απόπειρα. Και όταν με βεβαιότητα θα συντελεσθεί η παράλειψη του στρατεύσιμου να καταταγεί στις τάξεις του στρατού, πάλι δεν μπορεί να γίνει λόγος για απόπειρα αν η παράλειψη καθεαυτή δεν μπορεί να ταυτιστεί με τη μη έγκαιρη κατάταξη.

5) Συμμετοχή

Η συμμετοχή είναι δυνατή ως ηθική αυτουργία, άμεση ή απλή συνέργεια, όχι όμως και η συναυτουργία γιατί η ανυποταξία αναφέρεται σε προσβολή προσωποπαγούς εννόμου αγαθού. Χαρακτηριστικά παρατίθενται ορισμένες ιδιώνυμες μορφές συμμετοχής. α’ η διευκόλυνση, β’ πρόκληση, γ’ διέγερσή βούλησης προς ανυποταξία και δ’ παρότρυνση.

6) Υπόθαλψη

Η υπόθαλψη του 41 ΣΠΚ συνιστά αναγωγή απλής συνέργειας σε ανυποταξία σε ιδιώνυμο αυτοτελές έγκλημα. Δεν αποτελεί όμως υπόθαλψη κάθε βοήθεια που παρέχεται στον ανυπότακτο αλλά ορισμένες μόνο συμπεριφορές, οι οποίες προφανώς κρίθηκαν πρόσφορες για ματαίωση της δίωξης του δράστη ανυποταξίας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι άλλο είναι το εγκληματικό νόημα της υπόθαλψης του άρθ.231 ΠΚ και άλλο είναι το εγκληματικό της διάταξης του άρθ. 41 ΣΠΚ. Το έγκλημα της υποθάλψεως εγκληματία στρέφεται κατά της πολιτειακής εξουσίας (με την ειδικότερη μορφή ως δικαστικής λειτουργίας), καθώς ο δράστης με τη συμπεριφορά του αμφισβητεί την ικανότητα επιβολής της κρατικής θελήσεως. Στη διάταξη του ΣΠΚ ενώ λανθάνει η παρεμπόδιση ορισμένης κρατικής (δικαστικής) ενέργειας, εντούτοις εκείνο που προέχει ως επιλήψιμος όρος είναι η συνέχιση της ανυποταξίας ή αλλιώς η εξυπηρέτηση στην πραγματοποίηση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος.

Το αδίκημα της ανυποταξίας υφίσταται όταν οι στρατεύσιμοι που καλούνται για κατάταξη δεν παρουσιάζονται στις μονάδες κατάταξης. Σε αυτήν την περίπτωση τα Στρατολογικά γραφεία είναι υποχρεωμένα πριν κηρύξουν κάποιον ανυπότακτο να αποστείλουν επείγουσες επιστολές αναζήτησης αυτών στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα για εξακρίβωση των λόγων της μη κατατάξεώς τους.

Αν δεν προκύψουν επαρκή στοιχεία από τις απαντήσεις των αστυνομικών τμημάτων για τον εντοπισμό των αναζητούμενων, τα Στρατολογικά Γραφεία απευθύνονται και σε άλλες υπηρεσίες της Αστυνομίας για άντληση ακριβέστερων πληροφοριών. Η όλη διαδικασία δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερομηνία υποχρέωσης για κατάταξη. Μετά την παρέλευση του εξαμήνου, τα Στρατολογικά κηρύσσουν ανυπότακτους τους στρατεύσιμους εφέδρους που δεν εντοπίστηκαν.

Η ανυποταξία διακόπτεται:
• Με τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας του ανυπότακτου
• Με την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις
• Με τη σύλληψη για την ανυποταξία
• Με την παρουσίαση του ανυποτάκτου στην αρμόδια στρατιωτική δικαστική αρχή
• Με την κρίση του ανυποτάκτου, από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακαταλλήλου για στράτευση ή με τη χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας

Βάσει του άρθρου 4 του Νόμου 3257/29-7-04 προβλέπεται η είσοδος ανυπότακτων στη χώρα μας τριάντα μέρες κατ’ έτος, χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης. Η παραμονή μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όταν στον τόπο που διαμένουν μόνιμα συμβαίνουν σοβαρά γεγονότα όπως πόλεμοι, θεομηνίες κ.τ.λ.

Οι Έλληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών, που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απαλλάσσονται από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης. Είναι δυνατό να χορηγείται άδεια εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα μέχρι 40 ημέρες σε περιόδους εκλογικών αναμετρήσεων, μετά από Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Με οκτώ αποφάσεις που υπέγραψε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος στις 10 Ιανουαρίου 2011, καθορίζονται ζητήματα εφαρμογής της στρατολογικής νομοθεσίας, που αφορούν σε ανυπότακτους, λιποτάκτες, αντιρρησίες συνείδησης, ομογενείς, στρατεύσιμους άνω των 35 ετών, νοσηλευόμενους σε νοσηλευτικά ιδρύματα και εγγεγραμμένους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
• Καθορίζεται σε € 6.000 το ποσό του χρηματικού προστίμου που επιβάλλεται στους ανυπότακτους (€ 1.000 για τους έφεδρους) και σε ό,τι αφορά τους λιποτάκτες το πρόστιμο καθορίζεται σε € 1.000 για κάθε μήνα λιποταξίας και μέχρι του ποσού των € 6.000. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των προστίμων, βάσει της νομοθετικής εξουσιοδότησης των άρθρων 51 και 52 του Ν.3421/2005.
• Επίσης, με άλλη απόφαση ορίζεται πρόστιμο 90 ευρώ για εφέδρους που δεν τηρούν ελάσσονες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Καθορίζεται σε € 810 ανά μήνα το ποσό εξαγοράς του υπολοίπου της εναλλακτικής υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης που έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος ηλικίας, η διαδικασία εξαγοράς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του άρθρου 79 του Ν.3883/2010.
• Τροποποιείται η “Φ.420/6/80222/Σ.31/10-02-2006/Κοινή Απόφαση Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας”, αναφορικά με τη διαδικασία επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης του χρηματικού προστίμου, που επιβάλλεται σε εφέδρους λόγω της μη τήρησης των υποχρεώσεών τους, σε εκτέλεση του Άρθρου 49 του Ν.3421/2005.
• Οι αντιρρησίες συνείδησης που έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους και έχουν εκπληρώσει τρεις μήνες εναλλακτικής θητείας, μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της υπηρεσίας ως εξής:
α. Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση δύο μηνών και 15 ημερών χρόνου υπηρεσίας
β. Όσοι έχουν απολυθεί προσωρινά και έχουν εκπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο εναλλακτικής υπηρεσίας, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της νόμιμης παραμονής εκτός του φορέα

Τρόποι καταβολής

Η καταβολή του χρηματικού ποσού της εξαγοράς του υπολοίπου της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται εφάπαξ ή τμηματικά, τόσο για τους υπόχρεους πλήρους, όσο και για τους υπόχρεους εννεάμηνης ή εξάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης. Όσοι επιθυμούν τμηματική καταβολή του χρηματικού ποσού, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, στην οποία δηλώνουν και τον επιθυμητό αριθμό των δόσεων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα. Τα Στρατολογικά Γραφεία, με βάση τη διάρκεια της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που υπέχουν όσοι εξαγοράζουν, προσδιορίζουν οριστικά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
• Τη διάρκεια του υπολοίπου της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που υπέχουν οι ενδιαφερόμενοι και εξαγοράζεται
• Το χρηματικό ποσό που αναλογεί για την εξαγορά, καθώς και τον αριθμό των δόσεων και τις προθεσμίες καταβολής τους σε περίπτωση τμηματικής καταβολής

Σε περίπτωση που από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος εξαγοράς, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας συμπλήρωσης του απαιτούμενου προς απόλυση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μεταβληθεί η στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση του αιτούντος, αναπροσαρμόζεται ανάλογα ο αριθμός των δόσεων και το συνολικό χρηματικό ποσό. Εφόσον έχει υπηρετηθεί μέρος του μήνα, ο ενδιαφερόμενος εξαγοράζει τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα. Στην περίπτωση αυτή, για κάθε ημέρα καταβάλλεται το χρηματικό ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του χρηματικού ποσού που προβλέπεται για κάθε μήνα, με τον αριθμό τριάντα. Το ποσό που προκύπτει, πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερών του μηνός που απομένουν για εξαγορά. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, το χρηματικό ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται όπως παρακάτω:
• Για τους υπόχρεους πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, το ένα τέταρτο (1/4) με την πρώτη δόση και το υπόλοιπο μέχρι τρείς ισόποσες ετήσιες δόσεις, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στο έτος απόλυσής τους προστεθούν τρία έτη
• Για τους υπόχρεους εννεάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, το ένα τρίτο (1/3) με την πρώτη δόση και το υπόλοιπο, μέχρι δύο ισόποσες ετήσιες δόσεις, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στο έτος απόλυσής τους προστεθούν δύο έτη
• Για τους υπόχρεους εξάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, το ένα δεύτερο (1/2) με την πρώτη δόση και το υπόλοιπο ένα δεύτερο (1/2) σε μία δόση, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου από την απόλυση έτους

Η κατά δόσεις καταβολή του ποσού εξαγοράς, ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που από την ημερομηνία απόλυσης τα έτη που απομένουν για τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους είναι λιγότερα από τρία, το υπόλοιπο χρηματικό ποσό θα καταβάλλεται σε ισόποσες ετήσιες δόσεις ανάλογα με τον αριθμό των ημερολογιακών ετών που απομένουν ή σε μία ετήσια δόση, εφόσον συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, την 31 Δεκεμβρίου του αμέσως επομένου από την απόλυση έτους. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για εξαγορά χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, κατά το έτος που διανύουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, το απαιτούμενο για την εξαγορά ποσό καταβάλλεται εφάπαξ.

Η εξαγορά όσων καταβάλλουν εφάπαξ, γίνεται με βάση το ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα εξαγοράς, που εκδίδεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Τα χρηματικά ποσά καταβάλλονται σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), η οποία εκδίδει σχετικό αποδεικτικό διπλότυπο είσπραξης, το οποίο καταθέτουν με μέριμνά τους οι ενδιαφερόμενοι στο Στρατολογικό τους Γραφείο, για τη στρατολογική τους τακτοποίηση. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής του ποσού:
• Η πρώτη δόση, καταβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία, που περιγράφεται στην παράγραφο 9 του άρθρου αυτού
• Για τις υπόλοιπες δόσεις, απαιτείται Απόφαση του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου και σύνταξη και αποστολή από αυτό στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) χρηματικού καταλόγου, για βεβαίωση και είσπραξη του ποσού με μέριμνά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Όσοι επιλέγουν την τμηματική καταβολή του ποσού της εξαγοράς, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να καταβάλλουν οποτεδήποτε εφάπαξ, το σύνολο των υπολειπομένων δόσεων.

 Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

35 χρόνια παρατάσεων σε Στρατοδικεία

Γιατί η υπεράσπιση σας χρειάζεται Στρατιωτικό Δικηγόρο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr