info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Νέα // Είδη Καταστατικών Ποινών
Είδη Καταστατικών Ποινών

Είδη Καταστατικών Ποινών

Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.11 του ν.3883/10 ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων παραπέμπονται οι «σοβαρές πειθαρχικές υποθέσεις». Τα κριτήρια χαρακτηρισμού μίας υποθέσεως ως σοβαρής, προκειμένου να αχθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, ανιχνεύονται στους Κανονισμούς Πειθαρχίας. Στον ΣΚ 20-1 (άρθρο 63) και στον Καν.Πειθ.ΠΑ (άρθρο 12 παρ.3), ως παράμετροι σοβαρότητας θεωρούνται «η επανάληψη με μεγάλη συχνότητα είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλες παραβάσεις ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας ή παρουσία κατωτέρων ή πολιτών ή σε ξένη χώρα. Επίσης, σοβαρά θεωρούνται τα παραπτώματα που έχουν σχέση με τη στρατιωτική τιμή, την ατομική αξιοπρέπεια και το γόητρο του Στρατού, καθώς και όσα έχουν ως συνέπεια τη διασάλευση της τάξεως ή θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του προσωπικού».
Συνοψίζοντας τα όσα αναπτύχθηκαν για το νομοθετικό πλαίσιο περί καταστάσεως των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των ΕΔ, διακρίνονται τα είδη των καταστατικών ποινών, κατά σειρά βαρύτητας, ως εξής:

Α) Αξιωματικών και των τριών Κλάδων:

1) Θέση σε αργία με πρόσκαιρη παύση (διάρκειας 2-6 μηνών), η οποία επιβάλλεται για:

α) παράβαση υπηρεσιακής εχεμύθειας, ασχέτως προς το αξιόποινο της πράξεως.
β) επανειλημμένως επιδεικνυομένη ραθυμία περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων τους
γ) παράβασιν των κανόνων πτήσεως.
δ) ανάρμοστη ενέργεια ή συμπεριφορά
ε) πάσα εν γένει πράξη αποτελούσα παράπτωμα για το οποίον κρίνονται ανεπαρκείς και μη τελεσφόροι οι συνήθεις πειθαρχικές ποινές.
Συνέπειες: Ο τιμωρημένος με πρόσκαιρη παύση αξιωματικός δεν εκτελεί καμία υπηρεσία αλλά συνεχίζει να ανήκει στη δύναμη της μονάδας του στην οποία επανέρχεται μετά τη λήξη της ποινής και δεν απομακρύνεται από την έδρα της χωρίς άδεια. Ο χρόνος της ποινής λογίζεται ως πραγματικής υπηρεσίας, λαμβάνεται 80% των αποδοχών και επέρχονται οι καθοριζόμενες από το νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών επιπτώσεις.

2) Θέση σε αργία με προσωρινή απόλυση (διάρκειας 4- 6 μηνών), η οποία επιβάλλεται για:

α) ασυμβίβαστη ή αναξιοπρεπή προς την ιδιότητα του αξιωματικού διαγωγή, ως και για κάθε πράξη αντιβαίνουσα προς τις υποχρεώσεις του ,που απορρέουν από την ιδιότητά του αυτή,
β) πάσα είτε εκ προθέσεως, είτε εξ αμελείας παράβαση του καθήκοντος της υπηρεσίας, υπερβαίνουσα τους όρους των μικροτέρων πειθαρχικών ποινών
γ) βαρεία παράβαση υπηρεσιακής εχεμυθείας, ασχέτως προς το αξιόποινον της πράξεως
δ) καταδίκη για πράξη αναγόμενη στη δημοσία υπηρεσία του, τιμωρουμένης σε βαθμό πλημμελήματος
ε) πάντα κακό χειρισμό του πλοίου από υπαιτιότητά του ως Κυβερνήτου, καθώς και για κάθε από χειριστή αεροσκάφους σοβαρή παράβαση των κανόνων πτήσεως ή επανειλημμένη καίτοι μη σοβαρή παράβαση των κανόνων τούτων, συνεπεία των οποίων εξετέθη σε κίνδυνο η ασφάλεια του προσωπικού ή του υλικού
ζ) πάσα εν γένει πράξη που αποτελεί παράπτωμα γιά το οποίο κρίνεται ανεπαρκής και μη τελεσφόρος η ποινή της προσκαίρου παύσεως.
Συνέπειες: Ο τιμωρούμενος διαγράφεται από τη δύναμη της Μονάδας και εγγράφεται στη δύναμη του Αρχηγείου, όπου παρουσιάζεται μετά τη λήξη της ποινής του. Η ποινή εκτίεται στο τόπο της επιλογής του κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού, λαμβάνεται το 70% των αποδοχών και ο χρόνος της ποινής δεν λογίζεται ως πραγματικής υπηρεσίας. Για τις επιπτώσεις στην εξέλιξη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου περί ιεραρχίας και προαγωγών, ενώ επέρχεται υποβιβασμός στη σειρά αρχαιότητας.

3) Απόταξη, η οποία επιβάλλεται για:

α) απρεπή διαγωγή κατ` επανάληψη ή για βαρεία απρέπεια, έστω και άπαξ λαβούσα χώρα
β) βαριά παραπτώματα περί την υπηρεσία ή την πειθαρχία
γ) πάσα ενέργεια ή προπαγάνδα τείνουσαν αμέσως ή εμμέσως εις την ανατροπήν του κρατούντος πολιτεύματος, του κοινωνικού καθεστώτος ή την άμβλυνσιν του εθνικού φρονήματος των Ελλήνων ή στρεφομένην κατά της ακεραιότητος του Κράτους ή συνδεομένη προς τας αρχάς ή τα προγράμματα οργανώσεων και κομμάτων τελούντων εκτός νόμου ή διά πάσαν εν γένει αντεθνική ή εθνικώς αναξιοπρεπή ενέργειαν.
δ) παραπτώματα θίγοντα την στρατιωτικήν τιμήν.
ε) καταδίκη με αμετακλήτη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για οιαδήποτε πράξη σε φυλάκισιν μείζονα των εξ (6) μηνών
ζ) τιμώρηση, εντός δεκαετίας, τρις με πρόσκαιρη παύση ή δις με πρόσκαιρη παύση και άπαξ με προσωρινή 63 απόλυση ή δις με προσωρινή απόλυση
η) εάν, αιχμαλωτισθείς, δεν έπραξε προ της αιχμαλωσίας του, παν ότι επέβαλλε το καθήκον και η στρατιωτική τιμή.
Συνέπειες: Διαγραφή από τη δύναμη της Μονάδας και στέρηση βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 εδ.ζ΄του ΝΔ 1400/73. Η στέρηση βαθμού επιφέρει τις συνέπειες που περιγράφονται στο άρθρο 6 του ίδιου δ/γματος, οι οποίες συνίστανται στη πληρη αποξένωση του τιμωρηθέντος από τις Ε.Δ.: Αποπομπή από το Σώμα των Αξιωματικών, μη εγγραφή στα στελέχη εφεδρείας, απαγόρευση να φέρει μετάλλια και παράσημα.

Β) ΄Εφεδρων Αξιωματικών και των τριών Κλάδων:

Αποβολή η οποία επιβάλλεται στους μόνιμους εξ εφεδρείας αξιωματικούς (ανακληθέντες απόστρατοι) για τους ίδιους λόγους που επιβάλλεται στους μόνιμους εν ενεργεία η ποινή της αποτάξεως. Στους έφεδρους εν ενεργεία για τους λόγους που επιβάλλεται στους μόνιμους εν ενεργεία η ποινή της προσωρινής απόλυσης ή της απόταξης. Τέλος στους εν εφεδρεία αξιωματικούς (απόστρατους) αποβολή επιβάλλεται για τους λόγους (γ) (ενέργεια για ανατροπή του πολιτεύματος) και (δ) (παραπτώματα που θίγουν την στρατιωτική τιμή).
Συνέπειες: Οι ανακληθέντες απολύονται από τις τάξεις του Στρατεύματος. Οι εν εφεδρεία (απόστρατοι) διαγράφονται των στελεχών της εφεδρείας. Οι εν ενεργεία έφεδροι Αξκοι μεταφέρονται στη τάξη του απλού στρατιώτη. Επίσης, επιφέρει τη στέρηση βαθμού με τις ίδιες συνέπειες που έχει η ποινή της αποτάξεως. Η ιδιομορφία της ποινής της αποβολής που επιβάλλεται σε ιδιώτες που έχουν απωλέσει την στρατιωτική ιδιότητα, δικαιολογείται από την ύπαρξη της καταστάσεως του εν εφεδρεία Αξιωματικού, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο στέλεχος εφεδρείας.
Σύμφωνα με τη νομολογία, η επιβολή της ποινής αυτής δεν αντίκειται στις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 2, 5 παρ. 3 και 4, καθόσον η διάπραξη παραπτωμάτων που θίγουν τη στρατιωτική τιμή και τα οποία σε κάθε περίπτωση ανάγονται στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ηθικής που οφείλουν να επιδεικνύουν οι στρατιωτικοί, είτε είναι εν ενεργεία είτε εν εφεδρεία, δεν είναι επιτρεπτό να μένουν ατιμώρητα. Για το λόγο αυτό άλλωστε, η ποινή της αποβολής επιβάλλεται μόνο για αυτό το είδος παραπτωμάτων (και του εδ. 1γ που ομοίως αφορά ιδιαίτερα σοβαρά παραπτώματα) στους εν εφεδρεία αξιωματικούς, τονίζοντας ακριβώς την ανάγκη του νομοθέτη να προστατεύσει και όχι να παραβιάσει την αξία του ανθρώπου και την προσωπική του ελευθερία, διότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή βελτίωση του επιπέδου του συνόλου των στρατιωτικών (εν ενεργεία και εν εφεδρεία) και προλαμβάνονται η ατιμωρησία αυτών που δια της αποχωρήσεώς τους (π.χ. δια παραιτήσεως) από την ενέργεια θα παρέμεναν ατιμώρητοι για ιδιαίτερα σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα.

Γ) Ανθυπασπιστών (ΠΔ 27-7-1930):

1) Προσωρινή απόλυση (2 έως 6 μηνών) , η οποία αντιστοιχεί προς την καταστατική ποινή της πρόσκαιρης παύσης που επιβάλλεται στους Αξιωματικούς. Επιβάλλεται για τους ίδιους λόγους (πλην της παραβάσεως κανόνων πτήσεως) και έχει τις αυτές συνέπειες. Δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας των πειθαρχικών συμβουλίων και επιβάλλεται με Π.Δ. κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού.

2) Οριστική απόλυση που αντιστοιχεί προς την καταστατική ποινή της αποτάξεως των Αξιωματικών και επιβάλλεται:

α) για βαρύτατο πταίσμα περί την Υπηρεσία ή τη πειθαρχία. Ως τέτοιο παράπτωμα θεωρείται και πάσα ενέργεια στρεφομένη αμέσως ή εμμέσως σε υπονόμευση της εννόμου τάξεως , ως και η συμμετοχή σε προπαγάνδα τείνουσα εις τον αυτόν σκοπό
β) για απρεπή διαγωγή κατ΄επανάληψη
γ) για παραπτώματα που αφορούν τη στρατιωτική τιμή
δ) για το προφανώς αδιόρθωτο της διαγωγής του
ε) για καταδίκη σε ποινή καταγνωσθείσα από οποιοδήποτε δικαστήριο για πράξη που αφορά στη στρατιωτική τιμή ή πειθαρχία
ζ) αν εντός δεκαετίας τιμωρήθηκε τρις δια προσωρινής απολύσεως
η) εάν, αιχμαλωτισθείς, δεν έπραξε προ της αιχμαλωσίας του, παν ότι επέβαλλε το καθήκον και η στρατιωτική τιμή
θ) για επαγγελματική ή διοικητική ανικανότητα αποδεδειγμένη.
Συνέπειες: Διαγραφή από τη δύναμη του Σώματός του, επάνοδος στον ιδιωτικό βίο, μη εγγραφή στο στέλεχος εφεδρείας και αδυναμία ανακλήσεως στην υπηρεσία. Στους δύο άλλους Κλάδους, επί Ανθυπασπιστών εφαρμόζονται, όπως αναλύθηκε παραπάνω, οι διατάξεις περί Υπαξιωματικών.

Δ) Υπαξιωματικών Ι Στρατού Ξηράς:
Εκπτωση που επιφέρει οριστική απόλυση για:

α) έλλειψη πίστεως και αφοσιώσεως προς την Πατρίδα και τα Εθνικά Ιδεώδη, ως και δια πάσαν ενέργεια στρεφομένην κατά του υφισταμένου πολιτειακού ή κοινωνικού καθεστώτος ή διά προπαγάνδα τείνουσα πρός τον σκοπόν τούτο
β) παραπτώματα θίγοντα την στρατιωτικήν τιμήν
γ) βαρέα παραπτώματα περί την υπηρεσία ή την πειθαρχία
δ) απρεπή διαγωγή κατ`επανάληψη επιδειχθείσα ή βαριά απρέπεια, έστω και άπαξ λαβούσα χώρα
ε) καταδίκη για οποιαδήποτε πράξη σε ποινή φυλακίσεως ανωτέραν των εξ μηνών, εφ`όσον η καταδίκη αυτή δεν συνεπάγεται έκπτωσιη αυτοδικαίως.
στ) πάσα είτε εκ προθέσεως, είτε εξ αμελείας είτε εξ επαγγελματικής ανικανότητος πράξη ή παράλειψη εξ ης προήλθε σοβαρή βλάβη των συμφερόντων του Δημοσίου. Συνέπειες: Οριστική απόλυση από το στράτευμα και υπαγωγή στις υποχρεώσεις τους από το νόμο περί στρατολογίας.

ΙΙ Πολεμικού Ναυτικού:

1) Απόταξη, η οποία επιβάλλεται για:

α) απρεπή διαγωγήν κατ`επανάληψιν επιδειχθείσα
β) βαρέα παραπτώματα περί την υπηρεσίαν ή την πειθαρχίαν. Τέτοιο παράπτωμα θεωρείται και πάσα ενέργεια στρεφομένη αμέσως ή εμμέσως εις υπανόμευσιν του κοινωνικού καθεστώτος, ως και η συμμετοχή εις προπαγάνδαν τείνουσαν εις τον αυτόν σκοπόν
γ) παραπτώματα θίγοντα την στρατιωτική τιμή, έστω και αν ταύτα ετελέσθησαν προ της κατατάξεως του υπαιξιωματικού
δ) πάσαν είτε εκ προθέσεως, είτε εξ αμελείας, είτε εξ επαγγελματικής ανικανότητος υπηρεσιακήν πράξιν ή παράλειψιν εξ ής προήλθε σοβαρά βλάβη των συμφερόντων του Δημοσίου. Σε απόταξη δύναται να τεθή ομοίως κατόπιν γνωμοδοτήσεως Πειθαρχικού Συμβουλίου ο υπαξιωματικός, που κατεδικάσθηκε με απόφαση Ποινικού Δικαστηρίου για οιαδήποτε πράξη σε φυλάκιση μεγαλύτερη των εξι μηνών.
Συνέπειες: Οριστική αποβολή του υπαξιωματικού από τις τάξεις του Π.Ν.

ΙΙΙ Πολεμικής Αεροπορίας:

1) Προσωρινή απόλυση, στην οποία τίθενται οι εν ενεργεία ή σε διαθεσιμότητα Αρχισμηνίες για:

α) παράβαση υπηρεσιακής εχεμύθειας
β) συνήθη ραθυμία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους
γ) καταγνωσθείσα υπαιτιότητα, εν όλω ή εν μέρει, αεροπορικού ατυχήματος και
δ) παν πταίσμα, για το οποίο κρίνονται ανεπαρκείς και μη τελεσφόροι οι κατώτερες πειθαρχικές ποινές.Ομοίως τίθενται στην κατάσταση αυτή και οι ιπτάμενοι αρχισμηνίες για παραβάσεις κανόνων πτήσεως που καταγνώσθηκαν σ΄αυτούς.

2) Οριστική απόλυση στην οποία τίθενται όλοι οι Υπαξιωματικοί της ΠΑ, για:

α) ανεπανόρθωτη κακή διαγωγή
β) βαρέα παραπτώματα περί την υπηρεσία ή την πειθαρχία. Ως τέτοιο παράπτωμα θεωρείται και πάσα ενέργεια στρεφομένη αμέσως ή εμμέσως εις υπονόμευσιν της εννόμου τάξεως ως και η συμμετοχή εις προπαγάνδαν τείνουσαν εις τον αυτόν σκοπόν.
γ) παράπτωμα που αφορά την στρατιωτική τιμή.
δ) ασυμβίβαστη προς το επάγγελμα του υπαξιωματικού διαγωγή.
ε) πάσα πράξη αντιβαίνουσα προς το καθήκον και την αξιοπρέπειαν του υπαξιωματικού. ζ) πάσα είτε εκ προθέσεως είτε εξ αμελείας παράβαση του της υπηρεσίας καθήκοντος, δι` ην κρίνεται ανεπαρκής η επιβολή μικροτέρας ποινής
η) εφ` όσον καταδικάσθηκε με απόφαση Ποινικού Δικαστηρίου για πράξη, που κατά το Συμβούλιο επιφέρει ηθική μείωσή τους
θ) ο αιχμαλωτισθείς εφ` όσον πριν αιχμαλωτισθεί δεν έπραξε παν ό,τι επέβαλλε το καθήκον και η στρατιωτική τιμή.
Συνέπειες: Οριστική αποβολή του υπαξιωματικού από τις τάξεις της Αεροπορίας, επάνοδός του στον ιδιωτικό του βίο, χωρίς να μπορεί να ανακληθεί στην ενέργεια. Το συμπέρασμα που εξάγεται από την εξαντλητική παράθεση των παραπτώματων που επισύρουν καταστατικές ποινές, είναι ότι ελάχιστες διαφοροποιήσεις υφίστανται μεταξύ των νομοθετημάτων που τις προβλέπουν, οι οποίες δεν φαίνεται να δικαιολογούν την μη ενιαία ρύθμιση. ΄Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει είναι η αξιολόγηση της αντιπειθαρχικής συμπεριφοράς μέσω των αόριστων και γενικών εννοιών που χρησιμοποιεί ο νομοθέτης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr