info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Νέα // ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ : ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ : ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ : ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Σήμερα στην χώρα λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης 400 περίπου υποθηκοφυλακεία, από τα οποία τα 19 είναι έμμισθα, δηλαδή επανδρωμένα με μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα κλπ). και 372 άμισθα. Τα γραφεία αυτά διευθύνονται από νομικούς (υποθηκοφύλακες). Το σύνολο των υπαλλήλων που απασχολούνται είναι 250 περίπου μόνιμοι υπάλληλοι και 50 έκτακτοι στα έμμισθα, οι οποίοι οργανικά υπάγονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και 500 περίπου υπάλληλοι με σχέση αορίστου χρόνου στα άμισθα υποθηκοφυλακεία.

Το σύστημα των μεταγραφών που ισχύει σήμερα προβλέπει μεταγραφή στα υποθηκοφυλακεία κάθε πράξης με την οποία συνιστάται, αλλοιώνεται ή μεταβιβάζεται εμπράγματο δικαίωμα. Σ΄αυτές περιλαμβάνονται και πράξεις επιβάρυνσης των ακινήτων με υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις και διεκδικήσεις.

Το Εθνικό Κτηματολόγιο θα καλύπτει όχι μόνο το νομικό αλλά και το τεχνικό μέρος των πληροφοριών για τα αντικείμενα των εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει την μετατροπή των υπαρχόντων υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία με διατήρηση όλου του υπάρχοντος δυναμικού τους. Σήμερα απασχολείται το σύνολο σχεδόν των αγρονόμων – τοπογράφων – μηχανικών της χώρας, ενώ με την πλήρη λειτουργία του θεσμού αναμένεται ότι θα απασχολούνται σ αυτό περίπου 10.000 εργαζόμενοι.

Η δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου προωθείται στη Χώρα μας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων `Εργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). Το Υπουργείο κατά την νομοθετική προώθηση του Κτηματολογίου ακολουθεί το Σχέδιο Πρότασης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) που συντάχτηκε και παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 1994.

Γιά την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου έχει συσταθεί ήδη από το έτος 1986 Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας» (Ο.Κ.Χ.Ε.). Αργότερα συστάθηκε και Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» με στόχο την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θα αναγνωριστούν οι τίτλοι που έχω σήμερα;


Βεβαίως. Στο ακέραιο!

Ενδέχεται να αλλοιωθεί το ιδιοκτησιακό μου καθεστώς;


Εάν όλα τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά που θα κατατεθούν είναι νόμιμα, τότε
όχι. Συνεπώς η ιδιοκτησία κατοχυρώνεται!

Τι πιστοποιητικά /δικαιολογητικά θα χρειαστώ;


Ένα ειδικό έντυπο που θα παραλάβετε από τα κατά τόπους γραφεία
Κτηματογράφησης, την Κτηματολόγιο Α.Ε, ή μέσω του Internet, θα συμπληρώσετε
και θα καταθέσετε σε ειδικά γραφεία της περιοχής του ακινήτου. Στο έντυπο αυτό
θα καταγράφονται τα στοιχεία σας, τα στοιχεία του ακινήτου επί του οποίου έχετε
το δικαίωμα και το είδος του δικαιώματος. Θα επισυνάψετε τον τίτλο κτήσεως, το
τοπογραφικό διάγραμμα (αν υπάρχει) και όποια άλλα στοιχεία διαθέτετε. Το έντυπο
είναι ενιαίο για όλες τις περιοχές.

Πόση διορία έχω για να καταθέσω τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά;


Τρεις μήνες από τότε που δημοσιεύεται στις εφημερίδες η πρόσκληση του ΟΚΧΕ,
αν είστε κάτοικος εσωτερικού. Έξι μήνες αν είστε κάτοικος εξωτερικού.
Εάν τελικά οι τίτλοι δεν αναγνωριστούν, τότε ποια είναι τα δικαιώματά μου;
Έχετε δικαίωμα υποβολής ένστασης στα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης
που έχουν δημιουργηθεί στους Δήμους και Κοινότητες. Οι ενστάσεις θα
υποβληθούν όταν δημοσιευτεί σχετική ανακοίνωση και θα εξεταστούν από
αρμόδιες ανεξάρτητες επιτροπές.

Τι πλεονεκτήματα αποκτώ με το Εθνικό Κτηματολόγιο;


Κατοχυρώνεται νόμιμα, οριστικά και αμετάκλητα το ιδιοκτησιακό σας καθεστώς. Η
οριστική πρώτη εγγραφή θα παράγει αμάχητο τεκμήριο υπέρ του δικαιούχου.
Δηλαδή θα γνωρίζουμε τι ανήκει και σε ποιόν με την εγγύηση της Πολιτείας.
Πως μπορούν να ενημερωθούν οι ομογενείς για τις διαδικασίες σύνταξης του
Εθνικού Κτηματολογίου;
Από τις πρεσβείες και τα προξενεία σε όλες τις χώρες, από την κρατική τηλεόραση
και την κρατική ραδιοφωνία στα δορυφορικά προγράμματα, από τις μόνιμες
ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ &
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (τηλ. 010 6445401, 010 6441153) και της
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (τηλ. 010 6505600), μέσω Internet, από ενημερωτικό
υλικό του Υπουργείου Εξωτερικών, από τις ενημερωτικές επισκέψεις κλιμακίων της
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σε μεγάλα κέντρα ομογενών.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν ακίνητα;


Όλοι όσοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε Δήμους ή
Κοινότητες της Ελλάδας, όπου συντάσσεται το Εθνικό Κτηματολόγιο, θα πρέπει να
κάνουν ορισμένες ενέργειες, ανεξαρτήτως αν είναι κάτοικοι της Ελλάδας ή του
εξωτερικού.
• Να πληροφορηθούν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή επικοινωνώντας με
την Κτηματολόγιο Α.Ε, αν ο Δήμος ή η Κοινότητα, όπου έχουν ακίνητα,
κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση.
• Να πληροφορηθούν, με τον ίδιο όπως παραπάνω τρόπο, εάν δημοσιεύτηκε
από τον ΟΚΧΕ η ανακοίνωση που καλεί τους δικαιούχους να υποβάλλουν τις
σχετικές δηλώσεις μέσα σε 3 μήνες, για τους κατοίκους του εσωτερικού, και
μέσα σε 6 μήνες για τους κατοίκους του εξωτερικού.
• Να υποβάλλουν, αν υπάρχει λόγος, ένσταση κατά του περιεχομένου των
προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μέσα σε (2) μήνες, για
τους κατοίκους εσωτερικού, και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες για τους κατοίκους
του εξωτερικού και το Δημόσιο.
• Να γνωρίζουν ότι ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην
ανακοίνωση για την ανάρτηση, απαγορεύεται, με ποινή ακυρότητας, σύσταση,
μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα της
περιοχής, εάν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται στο συμβόλαιο το
σχετικό κτηματογραφικό απόσπασμα.
• Να πληροφορηθούν την ημερομηνία για τη δεύτερη ανάρτηση των
στοιχείων της κτηματογράφησης και να υποβάλλουν, εάν υπάρχει λόγος,
προσφυγή ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, εντός προθεσμίας δύο (2)
μηνών.
• Να πληροφορηθούν αν ολοκληρώθηκαν οι πρώτες εγγραφές, προκειμένου
να προμηθευτούν βεβαίωση για τα δικαιώματά τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr