info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Νέα // Κατ’ επάγγελµα εµπορία ναρκωτικών - οργανωµένο έγκληµα και αρµόδια θεσµικά όργανα.
Κατ’ επάγγελµα εµπορία ναρκωτικών - οργανωµένο έγκληµα και αρµόδια θεσµικά όργανα.

Κατ’ επάγγελµα εµπορία ναρκωτικών - οργανωµένο έγκληµα και αρµόδια θεσµικά όργανα.

   Το Συντονιστικό Όργανο ∆ίωξης Ναρκωτικών - Εθνική Μονάδα Πληροφοριών (Σ.Ο.∆.Ν. - Ε.Μ.Π.)31 καταρτίζει Ετήσια Έκθεση, στην οποία αποτυπώνεται η επικρατούσα κατάσταση του φαινοµένου των ναρκωτικών στη χώρα και το σύνολο των δράσεων που αναπτύχθηκαν από τις συναρµόδιες Αρχές για την αντιµετώπιση του.

   Στο πλαίσιο της διαρκούς επικαιροποίησης της αποστολής του Σ.Ο.∆.Ν. -Ε.Μ.Π. και των απαιτήσεων που αυτό καλείται να ικανοποιήσει, το ως άνω διατηρεί στενή συνεργασία και µε τις παρακάτω Υπηρεσίες, οι οποίες εµπλέκονται (εµµέσα ή άµεσα) στην καταπολέµηση της διακίνησης κάθε µορφής και είδους ναρκωτικής ουσίας. Αυτές είναι ο Εθνικός Συντονιστής για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών, η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, το Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.ΚΤΕ.Π.Ν.).

   Το Σ.Ο.∆.Ν. - Ε.Μ.Π., ως «γέφυρα» των βασικών τεσσάρων ∆ιωκτικών Αρχών (Ελληνική Αστυνοµία, Τελωνειακή Υπηρεσία, Λιµενικό Σώµα - Ακτοφυλακή και Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος), συµβάλλει: στην ενδυνάµωση της διεθνούς συνεργασίας για την καταµολέµηση των οργανωµένων εγκληµατικών οραγανώσεν εµπορίας ναρκωτικών, µε την άµεση ανταπόκριση της χώρας µας στα αιτήµατα των αλλοδαπών Αρχών (δικαστικές συνδροµές). Η Ελλάδα, λόγω της γεωφυσικής της θέσης, λειτουργεί κυρίως ως πύλη εισόδου της κοκαΐνης στην Ε.Ε., µε τελικό προορισµό τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, και δευτερευόντως ως χώρα προορισµού για εγχώρια κατανάλωση.

   Στο πλαίσιο της υπό εξέταση περίπτωσης, η τέλεση του αδικήµατος της κατ’ επάγγελµα διακίνησης ναρκωτικών συν΄δέεται άµεσα µε το αδίκηµα της εγκληµατικής οργάνωσης του άρθρου 187 ΠΚ και σύµφωνα µε το Σχέδιο του Ο.Η.Ε. για τη Σύµβαση Αντιµετώπισης του Οργανωµένου Εγκλήµατος - Παλέρµο 31.10.200133) απαιτείται να πληρούνταιαντικειµενικά τα εξής στοιχεία: (i) Συναπόφαση τουλάχιστον τριών προσώπων για τη δηµιουργία οµάδας και βούλησης τέλεσης από κοινού παραβατικής δράσης µε διαρθρωµένη ιεραρχία (δοµή), κατανοµή καθηκόντων και εσωτερικό κανονισµό. Κυρίως υπάρχει ένας ολιγάριθµος «σκληρός πυρήνας» µελών της οργάνωσης, και, περαιτέρω, ένα ευρύ οργανωµένο δίκτυο συνεργατών προερχοµένων από ποικίλες κοινωνικές διαστρωµατώσεις, (ii) ∆ιαρκής και ορθολογικός σχεδιασµός και σταθερή (ή και αποκλειστική) τέλεσης µιας παράνοµης δραστηριότητας που στοχεύει στον προσπορισµό µεγάλων οικονοµικώ ή άλλψν οφέλων (π.χ. εµπορία ναρκωτικών). Ως εκ τούτου, τα κριτήρια της αντικειµενικής υπόστασης του ως άνω αδικήµατος, τα οποία πρέπει να πληρούνται για τη στοιχειοθέτησή του είναι: το ποιοτικό («δοµηµένη οµάδα»), το ποσοτικό («τρία ή περισσότερα πρόσωπα») και το χρονικό («χρονική συνέχεια και διάρκεια δράσης»).

   Περαιτέρω, όπως εύστοχα έχει παρατηρήσει ο Καθηγητής Ν. Κουράκης, ως προς το υποκειµενικό στοιχείο της τέλεσης του αδικήµατος της συγκρότησης συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση απαιτείται δόλος, ήτοι οι συγκροτούντες ή οι εντασσόµενοι ως µέλη στην εγκληµατική οµάδα προυποτίθεται να θέλουν την ένταξή τους σε αυτή να δρουν κατ’ εξακολούθηση παρανόµως προς την βέλτιστη εξυπηρέτηση και προαγωγή των συµφερόντων τηςκαι να συνδέονται µε τον κοινό σκοπό του σταθερού οικονοµικού οφέλους από την ανωτέρω δράση τους.

   Το ως άνω έγκληµα είναι υπερχειλούς υποκειµενικής υπόστασης, αφού απαιτείται κάθε ένα από τα µέλη της οργάνωσης να έχει ως σκοπό τη διάπραξη περισσότερων από ένα από τα κακουργήµατα που αναφέρονται στηνεν λόγω διάταξη34 του ΠΚ, είτε οµοειδή είτε ετεροειδή. Ο ειδικός δόλος αυτός πρέπει να νοηθεί ως συνολικός (ενιαίος), δηλαδή τα µέλη να έχουν προαποφασίσει ήδη, κατά την ίδρυση της οργάνωσης, ότι η δράση τους θα εκδηλωθεί µε την τέλεση περισσότερων κακουργηµάτων, χωρίς να έχουν καταστρωθεί ή αποφασισθεί οι λεπτοµέρειες. Συνεπώς, δεν αρκεί η οµάδα να συγκροτήθηκε, αρχικά, για την τέλεση ενός συγκεκριµένου εγκλήµατος, και, κατόπιν, να αποφάσισε την εξακολούθηση της δράσης για τη διατήρηση των κτηθέντων.

   Συµπερασµατικά, η κατ’ επάγγελµα διακίνηση ναρκωτικών συνδέεται άµεσα, όχι µόνο µε την τέλεση αδικηµάτων του κοινού ποινικού δικαίου, όπως είναι η κλοπή, η ληστεία, η φθορά ξένης ιδιοκτησίας, αλλά βρίσκεται και σε άµεση συνάρτηση µε το «βασικό πυρήνα» της δραστηριότητας εγκληµατικών οργανώσεων που δρουν ανά τον κόσµο και, συνακόλουθα, και µε το αδίκηµα του «ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος» εκπορευόµενου από αυτήν ακριβώς την κατ’ επάγγελµα διακίνηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr