info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Νέα // Τρόπος συμμόρφωσης της Διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις, που ακύρωσαν αποφάσεις απορριπτικές αιτήσεων πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών, για έλλειψη αιτιολογίας
Τρόπος συμμόρφωσης της Διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις, που ακύρωσαν αποφάσεις απορριπτικές αιτήσεων πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών, για έλλειψη αιτιολογίας

Τρόπος συμμόρφωσης της Διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις, που ακύρωσαν αποφάσεις απορριπτικές αιτήσεων πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών, για έλλειψη αιτιολογίας

Με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα αναφορικά με τον τρόπο συμμόρφωσης της Διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις, που ακύρωσαν αποφάσεις απορριπτικές αιτήσεων πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών, για έλλειψη αιτιολογίας, αναπέμποντας τις υποθέσεις στη Διοίκηση και ειδικότερα:

α) Ποιό όργανο είναι αρμόδιο για την πλήρη αιτιολόγηση της νέας απόφασης, η Επιτροπή Πολιτογράφησης με επαναδιατύπωση της αιτιολογίας στο περιεχόμενο της γνωμοδότησής της, ή απευθείας η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη σύνταξη του νέου σχεδίου υπουργικής απόφασης.

β) Εάν είναι επιτρεπτή η επανάληψη της προβλεπόμενης συνέντευξης ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Πολιτογράφησης και

γ) Στην περίπτωση αρνητικής απάντησης επί του β΄ υποερωτήματος, εάν η νέα απόφαση θα στηριχθεί στα ήδη υπάρχοντα στον φάκελο στοιχεία, επί των οποίων στηρίχθηκε η υπουργική απόφαση ή και σε νεώτερα των οποίων μπορεί να ζητηθεί η προσκόμιση.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, προς το σκοπό συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις με αριθμούς 2010/2019 και 628/2020 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Θ΄ Ακυρωτικός Σχηματισμός),

α) Σήμερα και μέχρι την 31η.3.2021, οι υποθέσεις των E.G. και R.S., ευρίσκονται σε εκκρεμότητα ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, υπό τη συγκρότηση και σύνθεση που έχει σήμερα και μέχρι την 31η.3.2021, η οποία είναι αρμόδια να προβεί σε διατύπωση νέας, ειδικής και επαρκώς αιτιολογημένης γνώμης. Η Επιτροπή αυτή, κατά τη νέα κρίση της, πρέπει να λάβει υπόψη της το νομικό και πραγματικό καθεστώς της κάθε υπόθεσης, κατά το χρόνο έκδοσης της ακυρωθείσας απόφασης, συνεκτιμώντας τα στοιχεία του οικείου υπηρεσιακού φακέλου, όπως αυτός έχει συγκροτηθεί.  Η ίδια Επιτροπή, εφόσον σε αυτή μετέχουν για πρώτη φορά ένα ή περισσότερα νέα μέλη, που πρέπει να αποκτήσουν δική τους αντίληψη, ή/και από την προηγηθείσα συνέντευξη δεν μπορεί να μορφώσει ασφαλή γνώμη, προκειμένου να διατυπώσει πλήρως αιτιολογημένη γνώμη προς τη Διοίκηση, δύναται να επαναλάβει τη συνέντευξη, αφού προηγουμένως, για λόγους πρόνοιας έναντι κινδύνου τυχόν ακυρότητας, προβεί στις κατά τα ανωτέρω διαπιστώσεις με παρεμπίπτουσα πράξη της. Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει την ανάγκη συνέντευξης, καλείται ο ενδιαφερόμενος σε συνέντευξη σε ορισμένο τόπο και χρόνο και, είτε από την Επιτροπή είτε από την Περιφερειακή Διεύθυνση, σε προσκόμιση τυχόν πρόσθετων στοιχείων που θεωρεί χρήσιμα για να τεκμηριώσουν τη συνδρομή στο πρόσωπό του των ουσιαστικών προϋποθέσεων του άρθρου 5Α, πλην της γνώσης της ελληνικής γλώσσας, τα οποία πρέπει να είναι προγενέστερα του χρόνου της αρχικής κρίσης και όχι μεταγενέστερα, έστω και αν αυτά ανάγονται σε προηγούμενο χρόνο.

β) Μετά την 1η.4.2021, η πλήρης αξιολόγηση και αιτιολόγηση ως προς τη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 5Α (επαρκής γνώση ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας, πολιτισμού κλπ.), μπορεί να γίνει μόνο με τις διαδικαστικές διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του τροποποιηθέντος με το άρθρο 6 του ν. 4735/2020 άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ), ενώ, περαιτέρω, ως προς τη συνδρομή όλων των ουσιαστικών προϋποθέσεων του άρθρου 5Α, αρμόδιοι προς πλήρη αξιολόγηση και αιτιολόγηση, είναι οι τρείς υπάλληλοι της παρ. 7 του τροποποιηθέντος άρθρου 7 του ΚΕΙ, τηρουμένης της διαδικασίας των παρ. 6 και 7 του ιδίου άρθρου, ειδικότερα δε :

α) κατόπιν διεξαγωγής συνέντευξης για τη συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. γ΄ και δ΄ και, στη συνέχεια,

β) κατόπιν συνολικής αξιολόγησης κάθε αιτούντος, δηλαδή με αξιολόγηση και ως προς τις λοιπές (πλην της γνώσης της ελληνικής γλώσσας) ουσιαστικές προϋποθέσεις. Η οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση υποχρεούται να καλέσει τον ενδιαφερόμενο στην κατά τα ανωτέρω συνέντευξη σε ορισμένο τόπο και χρόνο, χωρίς όμως να τον καλέσει να προσκομίσει, τυχόν πρόσθετα στοιχεία που αυτός θεωρεί χρήσιμα για να τεκμηριώσουν τη συνδρομή στο πρόσωπό του των ουσιαστικών προϋποθέσεων του άρθρου 5Α, ενώ, από τις νέες αυτές διαδικαστικές διατάξεις δεν προβλέπεται ούτε είναι ανεκτή η με οποιονδήποτε τρόπο συμπλήρωση του υπηρεσιακού φακέλου με οποιοδήποτε στοιχείο.

γ) Σε κάθε περίπτωση, το τελικώς αποφασίζον όργανο της Διοίκησης, μπορεί να εκδώσει αντίθετη προς τη γνωμοδότηση απόφαση, σχετική με την πολιτογράφηση του αλλογενούς αλλοδαπού, παραθέτοντας πλήρη αιτιολογία.

δ) Πέραν και ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η Διοίκηση δύναται και πρέπει, εφόσον έχει αμφιβολίες, απευθυνόμενη εγκαίρως στο Δικαστήριο, να ζητήσει την συνδρομή του, προκειμένου να συμμορφωθεί προς την ακυρωτική του απόφαση, κατά το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 3068/2002, ζητώντας συγκεκριμένες οδηγίες για τα κατά περίπτωση αντιμετωπιζόμενα ζητήματα.

Πηγή: www.lawspot.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr