info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Νέα // Έννοια και κατηγορίες των σημάτων
Έννοια και κατηγορίες των σημάτων

Έννοια και κατηγορίες των σημάτων

DOMAIN NAME ΚΑΙ ΣΗΜΑ

Κατ` αρχήν το “domainname” δεν μπορεί να ταυτιστεί με την εμπορική επωνυμία και το εμπορικό σήμα, η κατοχύρωση των οποίων υπόκειται στους κανόνες ειδικών νόμων. Αντίθετα σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, που εφαρμόστηκε και στην Ελλάδα, το “domainname” αποκτάται με πολύ μικρότερο έλεγχο. Οι σχετικές προϋποθέσεις περιορίζονται στην υποβολή τυπικών δικαιολογητικών και στην τήρηση της αρχής της προτεραιότητας. Η εφαρμογή αυτής της αρχής συνίσταται και στην κτήση του δικαιώματος χρήσεως ενός “domainname” από τον υποψήφιο χρήστη, εφόσον το σχετικό αίτημά του καταχωρείται με προτεραιότητα στο επίσημο βιβλίο “Μητρώο Ονομάτων”. Ο έλεγχος της προτεραιότητας περιορίζεται στις καταχωρήσεις του διαδικτύου, και μόνο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει νόμιμη εντολή, αλλά ούτε και η τεχνική δυνατότητα να επεκταθεί σε άλλους τομείς, όπως π.χ. στα βιβλία σημάτων του Υπουργείου Εμπορίου.

Παρά όμως του ότι το “domainname” δεν ταυτίζεται με την εμπορική επωνυμία, το διακριτικό τίτλο και τον εμπορικό τίτλο, μπορεί να αποδοθεί σ` αυτό κατά έμμεσο τρόπο λειτουργία τόσο διακριτικού τίτλου όσο και σήματος, διότι, όπως τα προηγούμενα, έτσι και το τελευταίο, έχει πρωταρχικά εξατομικευτική και αναγνωριστική λειτουργία. Η ευχέρεια ελεύθερης χρήσης οποιασδήποτε ονομασίας, όσο γνωστή και φημισμένη και αν είναι, από οποιονδήποτε, θα προκαλούσε τεράστιες και ανεπανόρθωτες ζημίες στην εταιρία που καθιερώθηκε στις συναλλαγές με την επίμαχη ονομασία. Για τη διαφύλαξη έτσι των νομίμων συμφερόντων των παραπάνω επιχειρήσεων θα πρέπει να αποδοθεί στο “domainname” μια οιονεί λειτουργία διακριτικού τίτλου και σήματος. Τούτο ενισχύεται και από το ότι κάτοχοι “domainname” στην πράξη εμφανίζονται στο διαδίκτυο με τα ίδια διακριτικά γνωρίσματα που τους κατέστησαν γνωστούς στον υλικό κόσμο, δηλαδή χρησιμοποιούν το όνομα, την επωνυμία ή το σήμα τους.

ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Συλλογικό είναι το σήμα που κατατίθεται από συνεταιρισμούς ή ενώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρεχόντων υπηρεσίες ή εμπόρων, οι οποίες κατά το δίκαιο που τις διέπει έχουν ικανότητα δικαίου, καθώς επίσης από νομικά πρόσωπα που διέπονται από κανόνες δημοσίου δικαίου, προς διάκριση της προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών των μελών τους ή της γεωγραφικής τους προέλευσης ή του είδους ή της ποιότητας ή και των ιδιοτήτων τους. Φορέας του δικαιώματος στο Συλλογικό Σήμα είναι ο καταθέτης αυτού (συνεταιρισμός, ένωση ή σύλλογος), ενώ την εξουσία χρήσεως αυτού αποκτούν τα μέλη του.

Ο σκοπός του Συλλογικού Σήματος είναι να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτουν κάποιο κοινό στοιχείο μεταξύ τους.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Με τον όρο Κοινοτικό Σήμα εννοούμε το σήμα που έχει καταχωρηθεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μία μόνο κατάθεση στο Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά στο Alicante της Ισπανίας (http://www.oami.europa.eu). Η αίτηση κατάθεσης Κοινοτικού Σήματος υποβάλλεται και στην Ελλάδα, στο αντίστοιχο Τμήμα Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.gge.gr).

Τα Κοινοτικά Σήματα έχουν το πλεονέκτημα ότι μόνο μία αίτηση κατάθεσης αρκεί για τη διεκδίκηση προστασίας τους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν όμως ασκηθεί και γίνει δεκτή ανακοπή κατά της κατάθεσης ενός Κοινοτικού Σήματος έστω και σε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε το σήμα δε θα γίνει δεκτό ως Κοινοτικό, αλλά θα πρέπει να κατατεθεί ξανά ως “εκ μετατροπής σε εθνικό” σε κάθε μία από τις χώρες όπου δεν ασκήθηκε ανακοπή ή αυτή απερρίφθη.

ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ

Διεθνές Σήμα είναι εκείνο το οποίο καταχωρήθηκε σε έναν αριθμό κρατών (τα οποία έχουν υπογράψει τη Συνθήκη της Μαδρίτης που αφορά τη Διεθνή Καταχώρηση Σημάτων και/ή το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης) με μία μόνο κατάθεση στο Διεθνές Γραφείο στη Γενεύη (www.wipo.int). Η αίτηση κατάθεσης Διεθνούς Σήματος υποβάλλεται και στην Ελλάδα, στο αντίστοιχο Τμήμα Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι το σήμα έχει προηγουμένως κατατεθεί στην Ελλάδα ως εθνικό. Ο καταθέτης μιας διεθνούς αίτησης επιλέγει τις χώρες που επιθυμεί και το σήμα καταχωρείται σε όσες από αυτές δεν προβάλλουν ενστάσεις ή οι ενστάσεις απορριφθούν. Σημειώνεται ότι ο Έλληνας καταθέτης μπορεί να ζητήσει προστασία μόνο αναφορικά με τα κράτη που έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης.

Το Διεθνές Σήμα προστατεύεται στις χώρες που έχει επιλέξει ο καταθέτης όπως θα προστατευόταν εάν είχε καταχωρηθεί κατόπιν ξεχωριστής κατάθεσης σε κάθε μία από τις χώρες αυτές.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Εμπορικό Σήμα είναι κάθε ένδειξη ταυτότητας προϊόντος ή υπηρεσίας για την καταχώρηση της οποίας έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του νόμου (2239/1994).

Διαφέρει από την επωνυμία, η οποία εκχωρείται από άλλη δημόσια υπηρεσία και η διαδικασία καταχώρησής του είναι εντελώς ξεχωριστή και ανεξάρτητη από την καταχώρηση του αντίστοιχου . Τα Εμπορικά Σήματα διακρίνονται σε ημεδαπά και αλλοδαπά, συλλογικά, ευρωπαϊκά και διεθνή. Η κατάθεση τους γίνεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πλ.Κάνιγγος) υποχρεωτικά από δικηγόρο.

Η καλύτερη χρονική στιγμή να επισκεφτείτε το νομικό σας σύμβουλο για να ξεκινήσετε την διαδικασία καταχώρησης Εμπορικού Σήματος είναι πριν από την ίδρυση της επιχείρησής σας. Το πρώτο βήμα είναι ένας πλήρης νομικός έλεγχος για την ύπαρξη έτερων παρόμοιων ή όμοιων εμπορικών σημάτων στην ίδια ή σε άλλες κλάσεις από αυτές που ενδιαφέρουν τον πελάτη-επιχειρηματία. 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Από τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1,6 παρ. 1,7 παρ. 1 και 2,10 παρ. 1,11 παρ. 1,12 παρ. 1,3 και 17 Ν 1733/1987 «Περί μεταφοράς τεχνολογίας, εφευρέσεων, τεχνολογικής καινοτομίας και σύστασης επιτροπής ατομικής ενέργειας», συνάγεται ότι το δικαίωμα σε εφεύρεση δημιουργείται με την απονομή του προβλεπόμενου στο νόμο αυτό διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η διάρκεια ισχύος του οποίου είναι 20 έτη από την επομένη της κατάθεσης της οικείας δήλωσης (αίτησης απονομής).

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει στον κάτοχο του το αποκλειστικό δικαίωμα να εκμεταλλεύεται παραγωγικά την εφεύρεση και αντίστοιχα να απαγορεύει σε κάθε άλλον να εκμεταλλεύεται παραγωγικά την εν λόγω εφεύρεση χωρίς τη συναίνεση του. Σε περίπτωση προσβολής του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, ο κάτοχος αυτού δικαιούται να απαιτήσει την άρση της προσβολής και την παράλειψη της στο μέλλον, ενώ σε περίπτωση υπαίτιας (από δόλο ή αμέλεια) προσβολής αυτού, δικαιούται να απαιτήσει από τον προσβολέα αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική του βλάβη κατ` άρθρο 932 ΑΚ.

Η αποζημίωση αφορά επιλεκτικά ή την αποκατάσταση της περιουσιακής του ζημίας (θετικής ή αποθετικής), που πράγματι υπέστη κατά τις διατάξεις των άρθρων 297-298 ΑΚ, είτε την απόδοση της ωφέλειας από την αθέμιτη εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας, είτε την καταβολή ποσού αναλόγου προς το τίμημα (αντάλλαγμα) που θα εισέπραττε στην περίπτωση που θα παραχωρούσε άδεια εκμετάλλευσης της ευρεσιτεχνίας

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΩΣ ΣΗΜΑ

Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2239/1994 “περί σημάτων” δεν καταχωρούνται ως σήματα σημεία τα οποία συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στις συναλλαγές για τη δήλωση του είδους, της ποιότητας, των ιδιοτήτων, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης, ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος, ή παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, δεν μπορεί να μονοπωλείται, από ένα μόνο το είδος και ο τόπος προέλευσης ενός προϊόντος, γιατί κάθε επιχειρηματίας έχει εύλογο συμφέρον να αναγράφει στα εμπορεύματά του το είδος και τον τόπο παραγωγής, κατασκευής, ή εμπορίας, ιδιαίτερα, όταν ο τόπος αυτός είναι γνωστός για την ποιότητα ή τις ιδιότητες ορισμένου εμπορεύματος. Από το λόγο αυτό, αλλά και γιατί το είδος του προϊόντος και οι γεωγραφικές ενδείξεις δεν είναι ικανές προς εξατομίκευση των εμπορευμάτων που προέρχονται από ορισμένη επιχείρηση, είναι απαράδεκτες προς καταχώρηση ενδείξεις που αποτελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο μέρος από το είδος ή τον τόπο προέλευσης του εμπορεύματος. Το είδος του προϊόντος και γεωγραφικές ενδείξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με το σήμα και μόνο ως προσδιοριστικές δηλώσεις του προϊόντος αν το όνομα του παραγωγού αποτελεί το κύριο και ουσιώδες στοιχείο του σήματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr