info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Νέα // Η «κατ’ επάγγελµα» διακίνηση / χρηµατοδότηση διακίνησης ναρκωτικών του άρθρου 23 του Ν. 4139/2013
Η «κατ’ επάγγελµα» διακίνηση / χρηµατοδότηση διακίνησης ναρκωτικών του άρθρου 23 του Ν. 4139/2013

Η «κατ’ επάγγελµα» διακίνηση / χρηµατοδότηση διακίνησης ναρκωτικών του άρθρου 23 του Ν. 4139/2013

   Το αδίκηµα της κατ' επάγγελµα ιδιαίτερα κερδοφόρας χρηµατοδότησης ή διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, τυποποιείται ρητώς και σαφώς στο άρθρο 23 παρ. 2 εδ. α’ Ν. 4139/2013. Το παρόν εδάφιο προβλέπει δύο διαφορετικές ιδιαίτερα διακεκριµένες περιπτώσεις: Η πλήρωση της αντικειµενικής υπόστασης υφίσταται µόνο όταν το προσδοκώµενο όφελος του δράστη υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ. Για την εφαρµογή της παρούσας ιδιαίτερα επιβαρυντικής περίπτωσης απαιτούνται να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις σωρευτικώς:

    i)Η διακίνηση (ή/και χρηµατοδότηση προς διακίνηση) ναρκωτικών ουσιών. Παρόλο που η πράξη χρηµατοδότησης αναφέρεται στο άρθρο 20 του Ν. 4139/2013 (όπως αυτό αναλύεται λεπτοµερώς ανωτέρω) ως ειδικότερη πράξη «διακίνησης», στο παρόν άρθρο αναφέρεται ειδικά ως αυτοτελής πράξη για το εµφαντικό της απαξίας αυτής, καθόσον ο «εισοδηµατικός» χαρακτήρας της τελευταίας είναι ο λόγος που έχει οδηγήσει το Νοµοθέτη να «αντιµετωπίζει» την υπό εξέταση περίπτωση µε αυστηρότερο τρόπο.

    ii) Τέλεση της πράξης κατ' επάγγελµα. Την έννοια της «κατ’ επάγγελµα» τέλεσης αρύεται ο παρών νόµος από την Π.Κ. 13 περιπτ. στ', κατά την οποία, «κατ' επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξης ή από την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης µε πρόθεση επανειληµµένης τέλεσης της πράξης προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισµό εισοδήµατος». Σύµφωνα µε την παγιωθείσα νοµολογία, κατ' επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξης ή από την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης, µε πρόθεση επανειληµµένης τέλεσης της πράξης, προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισµό εισοδήµατος (Βλ. σχετ. ΑΠ 951/06 Ποιν∆ικ 2006,1345 περίλ., 669/05 Ποιν∆ικ 2005,1105 περίλ., 157/02 Ποιν∆ικ 2002,1278, µε παρατ. Χαρίση), ΠΧ ΝΒ,886, 1517/02 Ποιν∆ικ 2003,215 περίλ. καθώς και όλες τις κατωτέρω αναφερόµενες).

   Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, επανειληµµένη τέλεση συντρέχει και επί διάπραξης του εγκλήµατος κατ' εξακολούθηση, αφού πρόκειται για µορφή πραγµατικής οµοειδούς συρροής. ∆εν απαιτείται δε να υπάρχουν προηγούµενες καταδίκες, ούτε ο δράστης χρειάζεται να είναι υπότροπος. Όταν δεν συντρέχει επανειληµµένη τέλεση, αρκεί για το κατ' επάγγελµα να διαπιστώνεται ότι ο δράστης της πράξεως έχει διαµορφώσει επαρκή και σαφή υποδοµή που υποδηλώνει την πρόθεση επανειληµµένης τέλεσης της εν λόγω πράξης, µε σκοπό πορισµού σταθερού εισοδήµατος (και µάλιστα ποσού άνω των 75.000 ευρώ) –ο δε σκοπός πορισµού εισοδήµατος είναι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση (οράτε ΑΠ 951/06 Ποιν∆ικ 2006,1345 περίλ., 157/02 Ποιν∆ικ 2002,1278 µε παρατ. Χαρίση, 1897/02 Ποιν∆ικ 2003,363 περίλ.).

   Ειδικότερα, έχει κριθεί ότι κατ' επάγγελµα δρα αυτός που ενεργεί µε βάση ένα οργανωµένο σχέδιο και «πρόσφορη» υποδοµή και ουχί ευκαιριακά ή περιπτωσιολογικά ή µεµονωµένα (ΑΠ 680/00 ΠΧ ΝΑ,44), πχ ενταγµένος σε διεθνή σπείρα διακίνησης κοκαίνης από τη Λατινική Αµερική (ΑΠ 1046/06 Ποιν∆ικ 2006,1361 περίλ.) ή αυτός που κατασκεύασε υψηλού κόστους κρύπτη για τα ναρκωτικά στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του (ΑΠ 1165/06 Ποιν∆ικ 2006,1470). Επίσης, η από κοινού εισαγωγή, µεταφορά και από κοινού κατοχή ναρκωτικών ουσιών, από ιδιαίτερα επικίνδυνο δράστη που ενεργούσε για τη διακίνηση ναρκωτικών στην Ελλάδα, γεγονός που προκύπτει από την κατοχή σηµαντικότατων ποσοτήτων διαφορετικών ειδών «ακριβών» ναρκωτικών ουσιών, µε µοναδικό σκοπό την περαιτέρω διάθεση τους στην ελληνική αγορά.

   Επιπλέον, «πρόσφορη» και αξιόλογη υποδοµή για την κατ’ επάγγελµα διάθεση ναρκωτικών αποτελεί η κατοχή ηλεκτρονικής ζυγαριάς, στοιχείο που καταδεικνύει την ύπαρξη οργανωµένης διακίνησης ναρκωτικών από πολυπρόσωπο κύκλωµα. Όλα τα ανωτέρω συνιστούν σαφείς και ισχυρές ενδείξεις της ύπαρξης σκοπού για πορισµό εισοδήµατος (ΑΠ 993/11 Ποιν∆ικ 2012,84).

   Επιπλεόν, κρίθηκε ως ορθή και αιτιολογηµένη η καταδικαστική απόφαση για κατ' επάγγελµα τέλεση του δράστη, στου οποίου το αυτοκίνητο εντοπίστηκαν 205 γραµµ. ηρωίνης, τα οποία είχε αγοράσει και κατείχε (µαζί µε µία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας) προς εµπορία µε σκοπό το βιοπορισµό του (ΑΠ 853/99 Ποιν∆ικ 1999,1068 περίλ.). Οµοίως, καταδικασθείς στην αλλοδαπή, ο οποίος ήδη συµµετείχε σε εγκληµατική οργάνωση, ορθώς κρίθηκε ότι ήταν κατ’ επάγγελµα διακινητής (ΑΠ 385/98 Ποιν∆ικ 1999,801 ΠΧ ΜΗ,991). Επίσης, ορθή η καταδίκη κατ' επάγγελµα των κατηγορουµένων για κατ' εξακολούθηση αγορά, αποθήκευση και κατοχή ναρκωτικών που κατείχαν από 14 κοινού 4.375 γραµµ. ηρωίνης και 3 γραµµ. κοκαίνης, ώστε να µπορούν ανά πάσα στιγµή να διαπιστώνουν την ύπαρξη τους (ήταν δηλαδή στη σφαίρα της φυσικής τους εξουσίασης), για να µπορούν να τις διαθέτουν πραγµατικά κατά τη βούληση τους προς εµπορία, τις οποίες, λόγω της µεγάλης ποσότητας τους, είχαν αποθηκεύσει από κοινού (µε σκοπό την εµπορία) σε ένα υπόγειο διαµέρισµα (ΑΠ 903/07 Ποιν∆ικ 2007,1248). Ακόµα, κρίθηκε ότι συντρέχει η κατ' επάγγελµα τέλεση για δράστη που είχε και προηγούµενες παρόµοιες καταδίκες, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για ποσότητα 1.125 γραµµ. ηρωίνης (ΑΠ 1034/03 ΠΧ Ν∆,306), όπως και για δράστη κατοχής και πώλησης µεγάλης ποσότητας (7.576 γραµµ. ινδικής κάνναβης), µαζί µε κατοχή ζυγαριάς ακριβείας, ο οποίος µε ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ. 2α’ Π.Κ. καταδικάστηκε σε 10ετή κάθειρξη (ΑΠ 1578/06 αδηµ., βλ. όµως την ΑΠ 1425/06 ΤΝΠ ∆ΣΑ, όπου για 4 χγρ. ηρωίνης και ζυγαριά δεν είχε κριθεί ως κατ' επάγγελµα ο δράστης).

   Κρίθηκε ακόµη ότι συντρέχει η κατ' επάγγελµα τέλεση για δράστη αγοράς και κατοχής ποσοτήτων ναρκωτικών δράστη που είχε µισθώσει µικρό υπόγειο διαµέρισµα προς διευκόλυνση της δραστηριότητας του και ότι την ποσότητα που βρέθηκε στην κατοχή του είχε κατανεµηµένη και συσκευασµένη σε 35 έτοιµα προς διάθεσηπώληση σακουλάκια-συσκευασίες και ότι διέθετε, φυσικά, ζυγαριά ακριβείας (ΑΠ 1696/07 Ποιν∆ικ 2008,516). Επίσης, η ύπαρξη µεγάλης ποσότητας κατανεµηµένης σε 14 συσκευασίες, ύπαρξη ζυγαριάς ακριβείας, µίσθωση άλλης οικίας από αυτή που κατοικούσε, στην οποία βρέθηκε η ζυγαριά ακριβείας και η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών, αποθηκευµένα σε «τυφλό» σηµείο στο χώρο της τουαλέτας του ισογείου (ΑΠ 1425/10 Ποιν∆ικ 2011,652). Επίσης, η ύπαρξη από την κατά τρόπο επιτήδειο κατασκευή της κρύπτης, που η ανακάλυψη της απαιτούσε εµπεριστατωµένο έλεγχο και µεγάλη πείρα (ΑΠ 598/05 ΠΧ ΝΕ,998), συνηγορεί στην ύπαρξη όχι µόνο της απαιτούµενης υποδοµής για εξακολούθηση της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και της ύπαρξης σκοπού βιοπορισµού.

   Ειδικότερα, επισκοπώντας την πρόσφατη νοµολογία, στην απόφαση του ΑΠ 39/2015, Ποιν∆ικ 2015,924, αναφέρονται τα εξής: «από την υποδοµή που είχε διαµορφώσει προκύπτει σκοπός του για πορισµό εισοδήµατος από τη διάπραξη των συγκεκριµένων εγκληµάτων, ενόψει της ιδιάζουσας ευχέρειας µε την οποία καίτοι άνεργος προµηθεύτηκε τις αναφερόµενες ποσότητες ναρκωτικών υπό συνθήκες οργάνωσης, προπαρασκευής και ετοιµότητας απέκρυπτε δε αδίστακτα στην οικία του και αφού κατένειµε µεθοδικά σε επιµέρους συσκευασίες προς περαιτέρω διάθεση πωλούσε συστηµατικά σε τρίτους, µε 15 µόνο κίνητρο το παράνοµο κέρδος προς βιοπορισµό από την εµπορία ναρκωτικών, έχοντας ήδη συγκεντρώσει εκ της εµπορίας ναρκωτικών το ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (3850,00) ευρώ...». Επιπλέον, έχει κριθεί ότι επαρκώς αιτιολογείται από το δικαστήριο της ουσίας η επιβαρυντική περίσταση της κατ’ επάγγελµα τέλεσης των παραβάσεων του νόµου περί τα ναρκωτικά στο πρόσωπο του πρώτου αναιρεσείοντος µε τη θεµελίωση αυτής στην εξακολουθητική τέλεση των πράξεων τούτων (ΑΠ 768/2013, ΝΟΜΟΣ). Αιτιολογείται, επίσης, η συνδροµή της επιβαρυντικής περιστάσεως της κατ’ επάγγελµα τελέσεως από τον ήδη αναιρεσείοντα των αξιοποίνων πράξεων της αγοράς, κατοχής, µεταφοράς και πωλήσεως ναρκωτικών κατά το άρθρο 23 Ν. 3459/2006, µε την παραδοχή ότι προκύπτει σκοπός για πορισµό εισοδήµατος από την υποδοµή που είχε διαµορφώσει ο αναιρεσείων µε πρόθεση επανειληµµένης τελέσεως της πράξεως, διότι εκτίθεται η παραδοχή ιδιάζουσας ευχέρειας, παρ’ ότι άνεργος, µε την οποία προµηθεύτηκε τις ανωτέρω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών ηρωίνης, η οποία προϋποθέτει οργάνωση η παραδοχή µεθοδικής κατανοµής σε επιµέρους δέκα µικρές συσκευασίες που διευκολύνουν την περαιτέρω διάθεση σε τρίτους, όπως και η παραδοχή της χρήσεως δύο συσκευών κινητής τηλεφωνίας για την αποτελεσµατικότερη επικοινωνία µε τους αγοραστές (οράτε ΑΠ 73/2013, ΝΟΜΟΣ). Αναφορικά µε την αποδιδόµενη στον αναιρεσείοντα επιβαρυντική περίσταση της κατ’ επάγγελµα τέλεσης των πράξεων για τις οποίες καταδικάσθηκε, η προσβαλλόµενη απόφαση έχει πλήρη αιτιολογία, αφού σύµφωνα µε τις παραδοχές της, «από τον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης µεταφοράς της ανωτέρω µεγάλης ποσότητας ναρκωτικών, το γεγονός ότι ανέλαβε την µεταφορά ο πρώτος κατηγορούµενος αντί της ανωτέρω αµοιβής, τη συνεννόηση µε κινητά τηλέφωνα, το ότι ο δεύτερος κατηγορούµενος δεν εµφανίσθηκε στο προσκήνιο, αλλά έδρασε µε τον ανωτέρω τρόπο, το ότι η µεταφορά γινόταν µε µισθωµένο αυτοκίνητο, προκύπτει υποδοµή των κατηγορουµένων και των αγνώστων συνεργών τους µε σκοπό την επανειληµµένη τέλεση της πράξεως αυτής και τον πορισµό παρανόµως εισοδήµατος, οπότε συντρέχει η επιβαρυντική περίπτωση της κατ' επάγγελµα τελέσεως των πράξεων, όπως αποδίδονται στον πρώτο κατηγορούµενο» (ΑΠ 1301/2009, ΝΟΜΟΣ).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr