info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Κατηγορίες Άρθρων // Άρθρα συνεργατών

Κατηγορία

Άρθρα συνεργατών

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία.

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών αυτοτελείς ή συνυπάρχουσες με άλλες επιχειρήσεις υποχρεούνται να κατέχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της αρμόδιας αρχής. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας αυτής καθορίζονται στις υγειονομικές διατάξεις, αλλά και σε άλλες διατάξεις, όπως για παράδειγμα στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αξίζει να τονιστεί ότι για ορισμένες επιχειρήσεις υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον τρόπο χορήγησης ή στην αναγκαιότητα έκδοσης της άδειας.

Η γνησία σύµβαση μαθητείας αποβλέπει κυρίως στην παροχή εκπαιδεύσεως και ειδικεύσεως στον μαθητευόμενο, η δε τυχόν παροχή εργασίας από αυτόν δεν γίνεται µε σκοπό την εκτέλεση παραγωγικού έργου, αλλά εξυπηρετεί τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως και της εξοικειώσεως αυτού µε το αντικείμενο του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή της τέχνης, ενώ στην σύμβαση εξηρτημένης εργασίας μαθητευομένου τα μέρη αποβλέπουν κυρίως στην παροχή της εργασίας έναντι αμοιβής και κατά δεύτερον λόγο στην παροχή εκπαιδεύσεως και εξειδικεύσεως.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 529 παρ. 1 εδ. α του ΚΠολΔ, η οποία εφαρμόζεται και κατά την διαδικασία των εργατικών διαφορών κατά το άρθρο 591 παρ.1 του ιδίου Κώδικα, στην κατ' έφεση δίκη επιτρέπεται να γίνει επίκληση και προσαγωγή νέων αποδεικτικών μέσων, κατά δε τη διάταξη της παρ.

Οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαιροποίησαν τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας.

Mε τo N. 3943/31-3-2011 συνίσταται ως συλλογικό κυβερνητικό όργανο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής , στην οποία συμμετέχουν ο υπουργός οικονομικών ως πρόεδρος και οι Υπουργοί Οικονομίας , Δικαιοσύνης διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασίας πολίτη.- Η επιτροπή αυτή για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής εγκρίνει το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής .-

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που οι σύζυγοι έχουν διαζευχθεί; Δικαιούται κάποιος από τους δύο διατροφή; Και αν ναι ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Στο άρθρο 1442 ΑΚ προβλέπονται οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες μπορεί να αξιωθεί διατροφή.

Η έννοια της διατροφής είναι συνυφασμένη με δυσάρεστα γεγονότα, όπως είναι ένα διαζύγιο που τερματίζει και νομικά την συμβίωση και συνύπαρξη δύο ενήλικων ανθρώπων.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, που αν και δεν έχει τερματιστεί επίσημα ο γάμος, ωστόσο γεννάται αξίωση διατροφής μεταξύ των συζύγων.

Η διάσταση μεταξύ των συζύγων είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση, κατά την οποία ο ένας εκ των συζύγων δικαιούται διατροφής.


Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων παύσει να ασκεί την επιμέλεια, λόγω θανάτου, κήρυξης σε αφάνεια ή έκπτωσης, αδυναμίας άσκησής της για πραγματικούς  λόγους ή λόγω δικαιοπρακτικής ανικανότητας, η γονική μέριμνα ασκείται από τον έτερο γονέα. 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Άρθρα συνεργατών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr